Блог присвячений НЕЛЕГКІЙ ВЧИТЕЛЬСЬКІЙ ПРАЦІ

7 клас

Урок 1. Вступ

  НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
 1. Фізика як навчальний предмет у школі. 
 2. Фізичний кабінет та його обладнання. 
 3. Правила безпеки у фізичному кабінеті
Конспект уроку 
                                                     
          Вступ
    У 7–9 класах ви опануєте суть основних фiзичних понять i законiв, оволодiєте науковою термiнологiєю, основними методами наукового пiзнання та алгоритмами розв’язування фiзичних задач, отримаєте початковi уявлення про фiзичну картину свiту.
    У початковiй школi на уроках з рiзних предметiв ви ознайомилися з проява- ми фiзичних явищ природи, засвоїли початковi вiдомостi з фiзики, оволодiли елементарними навичками пiзнання природи. На уроках природознавства ви дізналися багато цікавого з тем: людина як жива iстота (нормальнi умови життєдiяльностi – температура, вологiсть, тиск, земне тяжiння, зiр, слух, тактильнi дiї, довжина кроку тощо); мiй будинок (умови побуту, побутовi при- лади, житлова енергетика тощо); моя вулиця, моє мiсто (рух транспорту); моя планета – Земля (Сонячна система, Земля i Мiсяць, освоєння космосу тощо).
    На уроках фізики ви навчитеся пояснювати фізичні явища і процеси, аналiзувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити висновки. Ви вмiтимете опрацьовувати наукову iнформацiю (знаходити новi факти, явища, iдеї, самостiйно використовувати їх вiдповiдно до поставленої мети). Також на- вчитеся розрiзняти фiзичнi величини, їх одиницi; розв’язувати задачi на вiдтворення основних формул; здiйснювати математичнi дiї; самостiйно розв’я­ зувати задачi й виконувати вправи, обґрунтовуючи обраний спосiб їх розв’язання.
    У процесі виконання лабораторних робiт ви навчитеся планувати і проводити досліди, а саме: складати план дослiду й визначати найкращi умо- ви його проведення; обирати необхiдне обладнання i вимiрювальнi прилади, збирати дослiднi установки чи електричні схеми, рацiонально розмiщувати прилади, неухильно дотримуватися правил техніки безпеки під час проведен- ня дослiду; визначати мету й об’єкт спостереження, встановлювати характернi риси плину фiзичних явищ i процесiв, видiляти їхнi суттєвi ознаки; користу- ватися вимiрювальними приладами i мiрами, тобто визначати цiну подiлки шкали приладу, її нижню i верхню межі, визначати покази приладу; знахо- дити значення величин; готувати звiт про проведену роботу, записувати зна- чення фiзичних величин.
    Уроки фізики будуть проводитися в спеціально обладнаному приміщенні – фізичному кабінеті.

    Сучасні кабінети оснащено обладнанням, необхідним для проведення де- монстраційних і фронтальних дослідів, виконання лабораторних робіт; де- монстраційним столом для вчителя і робочими столами для учнів; шафами

    Під час знаходження у фізичному кабінеті необхідно дотримуватися таких правил техніки безпеки:
1. Будьте уважні, дисципліновані, обережні, чітко виконуйте вказівки вчителя.
2. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.
3. Розміщуйте прилади, матеріали та інше обладнання так, щоб уникнути їх падіння.
4. Обережно користуйтеся скляним посудом, щоб не розбити його. Не ви- ймайте термометри з посудини твердими предметами.
5. Не пробуйте рідину, яка використовується в дослідах, на смак, не роз- ливайте її на стіл.
6. Не тримайте на робочому місці предмети, не потрібні для виконання за- вдання.
7. Користуючись гострими предметами, намагайтеся не поранити руки або інші частини тіла.
8. Усі дрібні предмети беріть тільки пінцетом.
9. Не кладіть на шальки терезів брудні, мокрі, гарячі та сипкі тіла. 10. Перед тим як приступити до виконання лабораторної роботи, старанно вивчіть її опис, з’ясуйте хід її виконання.
11. Під час складання електричних кіл, перемикання в них та їх демонта- жу джерела струму повинні бути вимкнені.
12. Не вмикайте джерела струму без дозволу вчителя.
13. Стежте, щоб ізоляція дротів була не пошкодженою, а на кінцях дротів були наконечники, які потрібно добре затискати клемами.
14. Виявивши несправність в електричних пристроях, які знаходяться під напругою, терміново повідомте вчителя або вимкніть джерело струму. 15. Користуючись лінзами, не торкайтеся їх поверхні руками, щоб не за- лишати на склі потожирових плям.
16. Не приносьте в кабінет небезпечних предметів або предметів, які не стосуються уроків фізики.
17. У випадку травмування терміново звертайтеся до вчителя – він на- дасть вам допомогу.

Запитання до вивченого 
1. Для чого потрібно вивчати фізику?
2. Що потрібно мати у фізичному кабінеті для проведення уроків?
3. Яких правил потрібно дотримуватися в кабінеті фізики?Урок 2. Фізика як фундаментальна наука про природу.

                                              ВІТАЮ! 
ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ 
 Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ (7+1 год)

 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 - 24 вересня!

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
1. Фізика як фундаментальна наука про природу. 
2. Фізичні тіла й фізичні явища. 
3. Властивості тіл.
4. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. 
5. Зв’язок фізики з іншими науками.

  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 1. Підручник (Бар): вивчити § 3  завдання 1-4 стор.22
 Підручник (Бар.) - це (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. )
  2. Перегляньте відео "Фізика наука про природу Світ в якому ми живемо"


4. Перегляньте відео "Фізичні явища"


Урок 3. Речовина і поле.

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
1. Речовина і поле. 
2. Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. 
3. Молекули. Атоми.
4. Початкові відомості про будову атома. 
6. Електрони. 
7. Йони.


  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 1. Підручник (Бар): вивчити §2.  завдання 1, 2,5,6 стор 17.

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ


§11. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОГО ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ.


ЗАПИТАННЯ ДО ВИВЧЕНОГО.
1. Сформулюйте основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини.
Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини:
1. Усі тіла складаються із частинок (молекул, атомів).
2. Частинки всіх тіл безперервно і хаотично (безладно) рухаються.
3. Між частинками тіл існує взаємне притягання і відштовхування.
2. Чи є відмінність між молекулами льоду, води й водяної пари?
Спостереження і досліди показують властивості твердих тіл, рідин й газів, а  знання про будову речовини допомагають пояснити ці властивості.
Лід, вода і водяна пара – три етапи тієї самої речовини – води, отже, молекули льоду, води й водяної пари не відрізняються одна від одної, відмінність є у розміщенні та русі молекул.
3. Як розміщені молекули газів?
У газах відстані між молекулами значно більші за розміри самих молекул (у середньому в десятки разів), тому на таких відстанях молекули надто слабко притягуються одна до одної.
4. Чому гази заповнюють усю посудину, у якій знаходяться?
Оскільки у газах відстані між молекулами значно більші за розміри самих молекул (на таких відстанях молекули надто слабко притягуються одна до одної), тому гази не мають власної форми й сталого об'єму. Не можна наповнити газом половину пляшки або склянки, тому що, рухаючись в усіх напрямах і майже не притягуючись одна до одної, молекули газу швидко заповнюють усю посудину.
Однин із основоположників учення про атомно-молекулярну будову речовини видатний учений Михайло Ломоносов так уявляв будову газів: «Частинки газу стикаються з іншими, сусідніми, відскакують одна від одної і знову стикаються з іншими, ближчими, знову відскакують так, що намагаються розсипатися па всі боки, постійно відштовхуються одна від одної такими дуже частими взаємними ударами».
5. Чим пояснюється дуже мала стисливість рідин? Чому вони не зберігають своєї форми?
У рідинах молекули розташовані так щільно, що відстань між кожними двома молекулами менша від розмірів самої молекули. Стискаючи рідину, ми ще більше зближуємо її молекули, тому вони починають відштовхуватись, ось чому рідину важко стиснути. 
З другого боку на відстанях між молекулами, що є меншими за розміри самих молекул, взаємне притягання молекул уже значне, тому молекули рідини не розходяться на великі відстані і рідина за звичайних умов зберігає свій об'єм, проте притягання молекул рідин ще не таке велике, щоб рідина зберігала свою форму (цим пояснюється те, що рідини набирають форми посудини і їх легко розбризкати та перелити в іншу посудину).
6. Чому тверді тіла зберігають свої форму й об'єм?
Тверді тіла за звичайних умов зберігають і об'єм, і форму, це пояснюється більшим притягання між їх частинками та кристалічною решіткою. Частинки (молекули або атоми) більшості твердих тіл (лід, сіль, нафталін, метали) розміщені в певному порядку (кожна з них рухається навколо певної точки і не може переміститися далеко від цієї точки).
Деякі з твердих тіл (сніжинки, кристали) мають природну правильну і красиву форму.

Урок 4. Вимірювання. Фізичні величини

 НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ  
 1. Фізичні величини.
 2. Вимірювання. 
 3. Засоби вимірювання. 
 4. Точність вимірювання. 
 5. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (Бар.): опрацювати §§ 4, вправи 1-4 стор. 28

ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ


Засоби вимірювання. Міри та вимірювальні прилади.


Шкала. Ціна поділки


Означення: Щоб визначити ціну поділки шкали вимірювального приладу, потрібно зазначити дві сусідні позначки на шкалі, далі від більшого значення позначки відняти менше значення і знайдену різницю поділити на кількість поділок між ними.


b – більше значення позначки
a – менше значення позначки
n – кількість поділок між взятими сусідніми позначками

С - ціна  поділки шкали приладу


Позначка шкали - знак на шкалі (риска, зубець, крапка тощо), що відповідає деякому значенню фізичної величини.
Числова позначка шкали - позначка шкали, біля якої проставлено число.
Нульова позначка - позначка шкали, що відповідає нульовому значенню вимірюваної величини.
Поділка шкали - проміжок між двома сусідніми позначками шкали.
Довжина поділки шкали - відстань між осями (або центрами) двох сусідніх позначок шкали, виміряна вздовж уявної лінії, що проходить через середини найкоротших позначок шкали.
Довжина шкали - довжина лінії, що проходить через центри всіх найкоротших позначок шкали й обмежена початковою і кінцевою позначками. Лінія може бути реальною або уявною, кривою або прямою.

Одиниці вимірювання величинФізичні величини. Вимірювання фізичних величин


Урок 11. Механічний рух


               Шановні учні!

ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ НОВУ ТЕМУ

 Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
                   (17 год)

 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 - 8 грудня!

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
1.Механічний рух.
2. Відносність руху.
3. Тіло відліку.
4. Система відліку

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Бар.): вивчити §7   (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. )

  •    Опрацювати конспект.
  •     Вправа 7 (4).

Координати дерева, каменя та світлофора, розташованих на узбіччі прямолінійної ділянки дороги, відповідно такі: хд=–1 км; хк=2 км; хс=3,5 км. Накресліть у зошиті координатну вісь, позначте на ній початок координат і положення зазначених тіл. Визначте відстань між тілами. 


 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео: Механічний рух у природі
2. Відео: Механічні явища
3. Відео: Механічний рух, тіло відліку >>>


Урок 12. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
1. Матеріальна точка. 
2. Траєкторія. 
3. Шлях. 
4. Переміщення.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Бар.): вивчити §8   (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. ); вправа §8 (4,7).
    
ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Відео: Траєкторія та види рухівУрок 13. Прямолінійний рівномірний рух

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
1. Прямолінійний рівномірний рух.
2. Швидкість руху.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Бар.): вивчити §9, вправа  §9  (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. )

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

1. Відео "Рівномірний рух та швидкість "

2. Відео (фрагмент)"Рівномірний прямолінійний рух"Урок 14. Розв’язування задач

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
1. 
2. 
 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Бар.): опрацювати §9   (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. );  вправа §9 (4,5).

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

Вчимося розвязувати задачі >>>


Урок 15. Графіки рівномірного прямолінійного руху

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
1. Графік швидкості рівномірного прямолінійного руху
2.  Графік шляху рівномірного прямолінійного руху

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Бар.): вивчити §9   (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. );  вправа §9 (4,5).

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

Урок 16. Розв’язування графічних задач

НА УРОЦІ РОЗВ'ЯЗАЛИ ЗАДАЧІ: 
   1. Визначити швидкість руху тіла, використавши графік шляху  та побудувати графік його швидкості (див. рисунок зліва).

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Бар.): вивчити §12   (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. ); вправа 10 (4,5).

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ


Урок 17. Нерівномірний прямолінійний рух

Вважай нещасливим той день і ту годину,
коли ти не засвоїв нічого нового.

Давньокитайська мудрість
НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
1. Нерівномірний прямолінійний рух.
2. Середня швидкість нерівномірного руху.

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Бар.): вивчити §12   (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. )
   Або
 2. Підручник (Сир. - 8 клас): вивчити § 6;  №30 (Знайти середню швидкість)

 ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
Вчимося розвязувати задачі >>>

1. Інтернет-урок "Рівномірний і нерівномірний рух. Швидкість."


2. Відео (фрагмент) "Середня швидкість" 3. Відео (фрагмент)"Рівномірний прямолінійний рух"


 4. Відео "Прямолінійний рівномірний рух" (фрагмент 1)

Урок 32. Густина речовини

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
1. Густина як фізична величина, формула
2. Одиниці вимірювання густини в СІ    
3. Ознайомлення з таблицею густин  твердих тіл, рідин і газів 

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  -  вивчити §17   (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. ); вправа 17 (10-11) - 12.01.2016; 
- підготуватися доЛР №6 - 14.01.2016р.

ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
 1. Відео "Густина речовини" >>> 
/>
2. Відео " Густина речовини"Урок 37. Сила тяжіння. Вага тіла

    ОСНОВНІ ПИТАННЯ УРОКУ:
   1. Гравітаційна взаємодія (Всесвітнє тяжіння)
   2. Сила тяжіння
   3. Вага тіла
   4. Стан невагомості
    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
   Підручник (Бар.):  
   вправа 20 (3,6,9);
   

ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
1. Запам'ятайте:
  • Всесвітнє тяжіння — це явище притягання всіх тіл Всесвіту одне до одного.
  • Сила тяжіння  — сила, з якою Земля притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї.    
  • Вага тіла  — це сила, з якою внаслідок притягання до Землі тіло тисне на опору або розтягує підвіс.
  • Невагомість — це такий стан тіла, за якого тіло не діє на опору чи підвіс.

2. Відео "Сила Всесвітнього тяжіння" 
Урок 38. Сила пружності. Сила тяжіння. Вага тіла

Мало знати, потрібно використовувати.
Мало хотіти, потрібно й робити.
Лао-Цзи
НА УРОЦІ  розв'язали задачі
  1. Пружина динамометра під дією тягарця масою 500 г видовжилася на 10 см. На шкалі динамометра відстань між сусідніми поділками становить 0, 5 см. Визначте ціну поділки динамометра.
  2. Тягарець вагою 1Н має форму кубика з ребром 33 мм. Визначити густину сплаву, з якого виготовлено тягарець.  
  3. Автомобіль масою 4 т може перевозити вантаж масою до 8 т. Скільки важить порожній автомобіль і повністю завантажений?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
   Підручник (Бар.):  
       повторити §§19,20;
       вправа 19 (7,8), 20 (9);
   
ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ


Урок 40. Тертя. Сили тертя

Фізика – найдивовижніша річ: вона цікава,
навіть якщо нічого в ній не розумієш.НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
  1. Тертя. 
  2. Сили тертя. 
  3. Коефіцієнт тертя ковзання. 
  4. Тертя в природі й техніці.

РОЗВ'ЯЗАЛИ ЗАДАЧІ: 

         1.    Чому не розв'язуються шнурки на черевиках?
         2.    Що змінюється зі збільшенням ваги автомобіля: сила тертя чи коефіцієнт тертя?
         3.    Чому головку сиру легше розрізати на шматки міцною ниткою, ніж ножем?
         4.   З якою метою гімнасти перед виступом натирають долоні рук спеціальною речовиною, що збільшує коефіцієнт тертя між до­лонями та перекладиною — тальком?
         5. Чому метеорит, який влітає в земну атмосферу, сильно нагрівається і навіть обвуглюється?
         6. Чому на автомобілі треба періодично міняти резину?
         7.  Чому зношуються деталі машин та механізмів, взуття людини?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (Бар.):   вивчити §21, вправа 21 (1,2,4).  
Напишіть міні-твір  «Що б сталося, якби зникла сила тертя»       

ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

Відео ,,Сила тертя" >>>

Відео "Сила тертя" >>>


Сила тертя
Сила тертя є проявом електромагнітної взаємодії між тілами.
Сила тертя — сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого і спрямована вздовж поверхні дотику взаємодіючих тіл проти відносної швидкості їхнього руху.
Сила тертя залежить від:
·  швидкості руху тіл відносно одне одного;
·  речовини, з якої складаються тіла, що взаємодіють;
·  стану поверхонь тіл (взаємодія твердих тіл);
·  розмірів і форми тіла (рух твердого тіла в рідині або газі);
·  ваги тіла.
Розрізняють такі сили тертя:
1) Сила тертя спокою — виникає при спробі викликати рух тіла. Максимальна сила тертя спокою пропорційна силі реакції опори. Коефіцієнт пропорційності визначається матеріалом дотичних поверхонь і якістю їх обробки. Цей коефіцієнт позначається літерою μ і називаєтьсякоефіцієнтом тертя. Це безрозмірна величина. Для того щоб знайти силу тертя, треба силу реакції опори помножити на коефіцієнт тертя.
2) Сила тертя ковзання — виникає при ковзанні одного тіла по поверхні іншого. Сила тертя ковзання не залежить від площі дотичних поверхонь.
3) Сила тертя кочення — виникає, коли одне тіло котиться по поверхні іншого.
4) Сила в’язкого тертя — виникає під час руху тіла в рідині або газі.
Дія сили тертя приводить до зменшення абсолютного значення швидкості тіла. Тертя — явище, яке супроводжує нас завжди і всюди. В одних випадках воно корисне, і його намагаються збільшити. В інших — шкідливе, і його намагаються зменшити.


Урок 41. ЛР № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

НА УРОЦІ ВИКОНАЛИ 
Лабораторну роботу №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання  
 
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Бар.): повторити §21;  вправа 21(3,5).

Урок 42. Тертя. Сили тертя. Розв'язування задач

НА УРОЦІ  розв'язали задачі
   1. Вага валізи 30 Н, коефіцієнт тертя між валізою і підлогою 0,4. Визначити максимальну силу тертя спокою між ними.
   2. По горизонтальному столу тягнуть ящик масою12 кг. Яку силу в напрямку руху при цьому прикладають? Коефіцієнт тертя між ящиком і столом 0,2.
  3. Брусок масою 2 кг рівномірно тягнуть по столу за допомогою горизонтальної пружини жорсткістю 50 Н/м. Чому дорівнює видовження пружини, якщо коефіцієнт тертя між бруском і столом становить 0,25?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
   Підручник (Бар.):  
       повторити §§ 21;
       вправа 21 (6,8).
   

Урок 43. КР №3. Взаємодія тіл. Сила

НА УРОЦІ  
Виконали завдання КР №3

 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
    1. Підручник (Бар.): повторити §§14 - 21  (Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.]; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Х. : Вид-во «Ранок», 2015. 
№№ 15,16(с.149)

2. №№ 15.50(Гельф.)


Урок 44. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску


   Шановні учні!

             Продовжуємо вивчати тему 
               ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА
                   
ЧАСТИНА 2. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН І ГАЗІВ
 КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 - 7 квітня!


НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ: 
 1. Тиск твердих тіл. 
 2. Сила тиску. 
 3. Одиниці тиску. 


РОЗВ'ЯЗАЛИ ЗАДАЧІ: 
1. Вышел слон на лесную дорожку,
Наступил муравью он на ножку.
И вежливо очень сказал муравью:
«Можешь и ты наступить на мою».
Чи однаковий результат дії?
2.  Для чого, шиючи голкою на палець надівають наперсток?
3.  У відомому цирковому трюку артист лягає на дошку із цвяхами. В якому випадку він відчуває менший біль - коли цвяхів більше чи менше ?
4. . Знайти тиск хлопчика на підлогу, маса якого 50 кг, а площа підошв його черевиків, які стикаються з підлогою, дорівнює 250 см2.
5. Якою повинна бути ширина лиж довжиною 1,6 м, щоб на них можна було перевезти вантаж масою 120 кг, якщо сніг витримує тиск 6 кПа?ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (Бар.):   вивчити §22; вправа 22 (1-4).  

ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

1. Відео "Тиск. Сила тиску"


2. Інтернет-урок "Тиск і сила тиску. Одиниці тиску" >>> 
3. Відео "Тиск твердих тіл" >>>

4. Особова справа фізичної величини «Тиск» >>>
5. Запам'ятайте:

img767.jpg   Результат дії сили залежить не тільки від її модуля, але і від площі тієї поверхні, перпендикулярно якій вона діє.

   1 Па - це тиск, спричинений силою 1 Н, що діє на площу 1 квадратний метр. 

На практиці ще використовують кратні одиниці тиску:
  • гектопаскаль (1 гПа = 102 Па),
  • кілопаскаль   (1 кПа = 103 Па),
  • мегапаскаль  (1 МПа = 106 Па).
  • гігапаскаль    (1 ГПа = 109 Па).
Іншими одиницями вимірювання тиску є торр, мм.рт.ст. (міліметр ртутного стовпа), атмосфера, бар, п'єза. 
  6Правила поведінки на льоду. 
   Тому, хто провалився під лід, дуже важко вибратися з ополонки, адже крихкий лід під вагою тіла тріскається. Щоб запобігти цьому, треба широко розвести руки в сторони, розпластатись на льоду, і перекотитися на спину, щоб витягти ноги.
   Після того як людина вибралася з ополонки, їй не можна ставати на ноги, а слід перекочуватися чи повзти в безпечне місце, пам'ятаючи, що вага тіла стала більшою через мокрий одяг.
   Допомогти тому, хто провалився під лід, можна, якщо з безпечного місця подати потерпілому довгу жердину, гілку, кинути мотузку, зв'язані паски, шарфи. Підбиратися до потерпілого найкраще, прив'язавшись мотузкою, лягти на лижі або дошку і обережно просуватися до ополонки.
 


Урок 45. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Розв'язування задач

НА УРОЦІ ПОВТОРИЛИ 
1. Що називають тиском ?
2. В яких одиницях вимірюється тиск?
         3. Як знайти тиск?
         4. Як збільшити або зменшити тиск?

РОЗВ'ЯЗАЛИ ЗАДАЧІ: 

        1. Який тиск чинить на підлогу хлопчик, діючи на нею з силою 350Н, якщо площа підошов черевик 0,03м2 ?     
        2. Мармурова колона античного храму масою 500 т, має площу основи 12,5 м2. Визначити тиск колони на опору 
       3. Порівняйте тиски, які чинять цинковий і алюмінієвий циліндри, якщо їх розміри однакові.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (Бар.):   вивчити §22; вправа 22 (5 -7).  

ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

Урок 46. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
1. Тиск рідин і газів.
2. Гідростатичний парадокс.
3. Закон Паскаля.
4. Застосування закону Паскаля.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (Бар.):   вивчити §§23; 24;  вправа 23(7), 24(4).  
Підручник (С.) : опрацювати §§24;  №№190, 192.


ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ
Блез Паскаль 
Відео: Тиск газів і рідин 
 

Відео: Тиск газу >>>

Відео "Передача тиску. Закон Паскаля"
 
Відео "Гідравлічний прес".


Відео: Тиск рідини >>> 

Відео "Дослід з демонстрації тиску всередині рідини". 

 Відео "Залежність тиску від глибини".Відео: Гідростатичний тиск>>>

Гідравлічний прес >>>

      


Запитання для самоперевірки

1.    Чим пояснити, що рідини і гази передають тиск в усіх напрямах однаково?
2.    У чому полягає закон Паскаля?
3.    Як на дослідах можна продемонструвати передавання тиску в рідинах і газах?
4.    Який тиск називають гідростатичним?
5.    Від чого залежить тиск на дно посудини?
Урок 47. Тиск рідин і газів. Розв'язування задач


НА УРОЦІ
Повторили про тиск рідин і газів
Розв’язали задачі:
1. Вправа 23(3,10).
2. Вправа 24 (1,2,8).

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
  Підручник (Бар.): повторити §§23,24, вправа 23(11), 24(7).
Бажаючим: вправа  24(10).Урок 48. Атмосферний тиск

“ Ми живемо на дні повітряного океану…”
Е. Торрічеллі 
    НА УРОЦІ РОЗГЛЯНУЛИ:
1. Атмосфера.
2. Поняття атмосферного тиску.
3. Вимірювання атмосферного тиску.
4. Одиниці вимірювання атмосферного тиску.
5. Залежність  атмосферного тиску від висоти.
6. Прилади для вимірювання атмосферного тиску.

   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

   ГОТУЄМОСЯ ДО УРОКУ

1 Відео "Атмосферний тиск


2 Відео "Атмосферний тиск. Барометри
4. Запам'ятайте
      Тиск атмосфери, що дорівнює тиску стовпа ртуті висотою 760 ммпри температурі 0оС, називають нормальним атмосферним тиском.
     Одиницею вимірювання атмосферного тиску є 1 мм рт.ст., 1 паскаль (1 Па), 1 гектапаскаль (1гПа).
                 1 мм рт.ст. = 133,3 Па = 1,33 гПа
               760 мм рт.ст = 101325 Па = 1013 гПа.


Прості механізми. Важіль.

Атмосферний тиск 

Сполучені посудини 


Дія виштовхувальної сили в рідинах та газах 

Рівність архімедової сили вазі витісненої рідини 


Плавання тіл Архімедова сила в газах Повітряплавання 

Урок № 50
НА УРОЦІ:
1. Розв'язали тести.


2. Розв'язали задачі з теми тиск газів та рідин.

   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підручник (Бар.):   повторити тему "Тиск газів та рідин".  Підготуватись до котнтрольної роботиНемає коментарів:

Дописати коментар